Spring naar content

Schoolreglement

Het OLV heeft gedragsregels opgesteld en vastgelegd in het schoolreglement. Op deze manier wil de school het pedagogisch leefklimaat beschermen en zo de onderwijskansen van alle leerlingen bevorderen. Naast het schoolreglement kent de school het leerlingenstatuut waarin de rechten en plichten van de leerlingen geregeld zijn.

Aanmelding bij het OLV betekent dat ouder en leerling instemmen met de hieronder beschreven voorwaarden. Voorwaarden die het OLV aan haar leerlingen stelt.

Toelating
1. Een commissie beslist namens het bevoegd gezag over de toelating van leerlingen.
2. Indien het bestuur daartoe verzoekt, zijn de leerlingen verplicht om een verklaring in te leveren dat zij geen besmettingsgevaar vormen voor hun medeleerlingen.
3. Voor het leerlingenarchief wordt van de leerlingen aan het begin van het schooljaar een foto gemaakt.
4. Wanneer een leerling de school gaat verlaten, moet daarvan schriftelijk kennis worden gegeven aan de rector vóór 1 juli van het lopend schooljaar. Wanneer een leerling te laat wordt afgemeld, kan een deel van het verschuldigde bedrag voor het leermiddelenfonds en het schoolfonds in rekening worden gebracht.

Bijwonen van lessen / afwezigheid
1. De tot de school toegelaten leerlingen zijn verplicht alle lessen te volgen die voor hen zijn vastgelegd. Ook wordt van hen verwacht, dat zij de door de school vastgestelde bijeenkomsten bijwonen.
2. Alleen op grond van een medische verklaring kunnen leerlingen vrijstelling krijgen van de lessen in lichamelijke opvoeding.
3. Afwezigheid wordt als geldig erkend, als daaraan vooraf door de afdelingsleider of (assistent)leerlingcoördinator goedkeuring is verleend, of als daarover, bij onvoorziene gevallen, zo mogelijk vóór de aanvang van de lessen, contact is geweest met de afdelingsleider of (assistent)leerlingcoördinator.
4. Als een leerling wegens ziekte de school niet kan bezoeken, wordt dit vóórafgaand aan de aanvang van de lessen telefonisch aan de receptie van de school meegedeeld.
5. Als een leerling tijdens de lessen ziek wordt, deelt hij dit – vóórdat hij de school verlaat – mee aan de (assistent)leerlingcoordinator.
6. Als een leerling een dag de school niet kan bezoeken (bijvoorbeeld in verband met huiselijke omstandigheden, doktersbezoek of beroepenvoorlichting), dan bespreken hij of zijn ouder(s) dit enkele dagen tevoren met de betreffende leerlingcoördinator.
7. Leerlingen, die een toets hebben gemist, nemen zo spoedig mogelijk contact op met de betreffende docent.

Gedurende de lessen mag geen der leerlingen het gebouw verlaten zonder toestemming. Het lesrooster wordt in principe voor het hele schooljaar vastgesteld. Bij afwezigheid van docenten (bijv. vanwege ziekte) wordt door docenten gesurveilleerd of wordt het rooster (in de onderbouwklassen) enigszins aangepast. De betreffende leerlingen zijn dan vaak het eerste of laatste lesuur vrij. Soms is het noodzakelijk om een lesuur te verplaatsen naar het eind van de dag op een tijdstip waarop de leerlingen normaliter vrij zijn. Een dergelijke sporadische wijziging wordt minstens een dag tevoren bekend gemaakt. In verband hiermee verzoeken wij u om geen buitenschoolse afspraken te maken in een aansluitend ‘vrij’ zevende lesuur. De leerlingen van klas 4, 5 en 6 moeten het uur aansluitend op het zesde of zevende lesuur vrijhouden voor voorkomende afspraken en/of gesprekken met docenten.

Overgang
1. Tenminste driemaal per jaar ontvangen de ouders een verslag over de vorderingen van hun kind(eren). Bij het laatste verslag in het schooljaar wordt medegedeeld, of de leerling al dan niet bevorderd is tot een hogere klas.
2. Over de overgang beslist de eindvergadering. Aan de leerling, die door de vergadering voor een hogere klas wordt afgewezen, kan het opnieuw volgen van de lessen in dezelfde klas ontzegd worden, wanneer het doubleren het gevolg is van wangedrag of een ernstig gebrek aan ijver. Deze regel geldt ook voor leerlingen van de eindexamenklassen.
3. Een leerling die tweemaal wordt afgewezen voor hetzelfde leerjaar moet de school verlaten.
4. Een leerling die in een bepaald leerjaar is blijven zitten en in een daaropvolgend leerjaar wederom niet wordt bevorderd, moet de school verlaten, tenzij er naar het oordeel van de eindvergadering zeer bijzondere redenen zijn om deze regel niet toe te passen.

Gedrag
1. De leerlingen hebben zich in elk opzicht te gedragen naar de aanwijzingen van het personeel Een leerling, die uit een les wordt verwijderd, meldt zich onmiddellijk bij de (assistent)leerlingcoördinator
2. Roken is voor leerlingen op het gehele schoolterrein niet toegestaan. In de lokalen en in de gangen is eten, drinken en snoepen verboden.
3. Het Onze Lieve Vrouwelyceum kenmerkt zich als een veilige school , zowel voor leerlingen als medewerkers. Onder ‘school’ wordt verstaan: het schoolgebouw zelf en iedere andere plaats waar leerlingen zich in het kader van schoolactiviteiten bevinden. In voorkomende gevallen zal tegen ongewenst gedrag worden opgetreden, waarbij van school sturen mogelijk is.
Enkele voorbeelden die daartoe aanleiding kunnen geven:
• het pesten of bedreigen van anderen;
• het meebrengen naar school van wapens of andere voorwerpen die een gevaar voor anderen kunnen opleveren;
• het plegen van diefstal;
• het gebruik of in bezit hebben van drugs in en om het schoolgebouw en/of tijdens buitenlesactiviteiten die de school organiseert, zoals feestjes, excursies en reizen;
• het mee naar school brengen en/of het nuttigen van alcoholhoudende dranken tijdens schooluren.
Bij ernstige verdenking kan, ter bescherming van anderen, onderzoek worden gedaan in privé-eigendommen van leerlingen. Ouders of verzorgers worden daarin voorkomende gevallen over geïnformeerd.
Voor activiteiten die door of namens de school buiten het schoolgebouw worden georganiseerd, gelden dezelfde regels. Een leerling die zich niet aan gemaakte afspraken houdt of zich niet correct gedraagt, kan van de activiteiten worden uitgesloten en – op eigen kosten – naar huis terugkeren. Ouders of verzorgers worden in die gevallen geïnformeerd.
4. Maakt een leerling zich herhaaldelijk schuldig aan wangedrag, verzet of plichtsverzuim of werkt zijn gedrag in het algemeen nadelig op medeleerlingen, dan kan hij door of namens het bevoegd gezag voor ten hoogste 5 schooldagen van de school worden verwijderd. Bij een schorsing voor een periode langer dan één dag, brengt het bevoegd gezag de Inspectie schriftelijk op de hoogte onder opgave van de redenen die tot dit besluit geleid hebben.
5. Definitieve verwijdering geschiedt door het bestuur, op voordracht van de rector, nadat de leerling, de ouders of voogden en de medewerkers gehoord zijn. Bij dit gesprek kunnen de leerling en de ouders of voogden zich, waar nodig en/of gewenst, met toestemming van het bestuur, doen bijstaan door een vertrouwenspersoon. Een leerling wordt uitsluitend definitief verwijderd na overleg met de Inspectie.

Gebruik computers en internet
De in de school aan leerlingen beschikbaar gestelde computers en software verdienen zorgvuldig te worden gebruikt. Acties van leerlingen bedoeld om de door school aangebrachte beveiligingen aan bestanden te omzeilen of teniet te doen, of om gegevens of programma’s te wissen of om standaardinstellingen te wijzigen, zijn strikt verboden. Tegen leerlingen die zich niet aan deze bepaling houden, zullen maatregelen getroffen worden. De kosten voor het herstel van programmatuur plus de salariskosten zullen op de betreffende leerling c.q. zijn ouders/verzorgers worden verhaald.

Het is niet toegestaan de naam van de school of een afkorting van de schoolnaam of enige aanduiding te gebruiken als domeinnaam van een website die een duidelijke betrekking heeft op de school. De school zal juridische middelen inzetten om een eind te maken aan misbruik en onterecht gebruik van de school-namen. Door de school kunnen interne maatregelen worden getroffen tegen leerlingen die zich niet aan deze bepaling houden. De school zal maatregelen treffen tegen degenen die in woord of beeld school-computers of het internet gebruiken om medewerkers van de school te beledigen of te schaden in hun eer of goede naam.

Leerlingen kunnen kosteloos gebruik maken van de daartoe aangewezen schoolcomputers om informatie te verzamelen op het internet. Afdrukkosten dienen overeenkomstig de geldende regeling te worden betaald. Het gebruik van computers en internet voor andere doeleinden dan het verzamelen van zinnige informatie ten behoeve van de studie is niet toegestaan. Bij misbruik kunnen maatregelen tegen de leerling getroffen worden, zoals de ontzegging van de toegang tot de computerruimte(s), schorsing of verwijdering.

Kledingvoorschriften
Alle leerlingen hebben de vrijheid zich te kleden zoals ze willen. Mits de kleding past binnen de grenzen van de volgende gangbare fatsoensnormen, dit ter beoordeling van de rector. Discriminerende teksten op, aan of passend bij de kleding en aanstootgevende kleding is op school niet toegestaan. Het dragen van hoofdbedekking, met uitzondering van een hoofddoek en andere hoofddeksels op grond van religie, is niet toegestaan. In alle gevallen dient het gezicht van de leerling zichtbaar te zijn.

De school kan bepaalde kleding verplicht stellen om gebruiks- of veiligheidsredenen. Het gaat hierbij om veiligheidsmiddelen, voorgeschreven volgens de ARBO-wet of door vakspecifieke voorschriften. Hierbij valt onder meer te denken aan een veiligheidsbril of laboratoriumkleding. De school kan het dragen van bepaalde kleding, hoofdbedekking of sieraden om veiligheidsredenen verbieden in de lessen lichamelijke opvoeding en technische vakken. Dit ter beoordeling van de betreffende docent.

Overige regels voor een goede gang van zaken
1. De boeken en schriften van de leerlingen zien er netjes uit. Zo niet, dan zijn de leerlingen verplicht hun boeken en andere leermiddelen op aanwijzing van de docent terug in goede staat te brengen of te vernieuwen.
2. Schade die door leerlingen aan het schoolgebouw, de inventaris of het lesmateriaal wordt toegebracht, wordt op hun kosten hersteld.
3. De school stelt zich niet aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadiging van bezittingen van leerlingen.
4. Fietsen op het schoolterrein is alleen toegestaan, als daardoor geen gevaar voor anderen ontstaat. Motoren van bromfietsen moeten voor het schoolterrein afgezet worden en mogen, bij vertrek, pas op straat gestart worden. Leerlingen zetten hun (brom)fietsen op de daarvoor bestemde plaatsen.
5. Bij aankomst en vertrek wordt de in- en uitgang bij de garderobe gebruikt.
6. Op het schoolterrein wordt rumoer vermeden.
7. Leerlingen gaan om 08.25 uur naar de klaslokalen. Om 08.30 uur beginnen de lessen. Leerlingen die niet op tijd aanwezig zijn, worden alleen in de lessen toegelaten nadat zij zich te laat hebben gemeld bij de (assistent)leerlingcoördinator.
8. Bij onverwachte afwezigheid van een docent informeert een leerling – namens de klas – bij de roostermaker of bij de voor het dagelijks rooster verantwoordelijke conrector naar de verdere gang van zaken. De overige leerlingen blijven ondertussen in het lokaal wachten.
9. Voor de registratie van geleende boeken, gebruik van pc’s en van en van te-laat-kom-incidenten heeft iedere leerling een schoolpasje. Tijdens schooltijd dragen leerlingen dit pasje altijd bij zich.
10. De tas wordt tijdens de pauzes of tussenuren zo weggezet dat niemand er last van heeft; bij voorkeur in het garderobekastje. Tijdens de pauzes gaan de leerlingen naar buiten of naar de aula. De leerlingen mogen zich niet langer dan noodzakelijk in de garderobe ophouden.
11. Alle afval wordt in de daarvoor bestemde bakken gedeponeerd. Bekers mogen niet naar les-lokalen of naar buiten worden meegenomen.
12. Leerlingen die geen les hebben, mogen zich gedurende de lestijden niet in de lesvleugels begeven. Ze kunnen in de aula of de mediatheek verblijven. Het gebruik van de lift is alleen toegestaan na toekennen van een liftpas.

Gebruik mobieltjes / smarthorloges
Een mobieltje mag tijdens de lessen en ook bij activiteiten buiten school, alléén na uitdrukkelijke toestemming van de betrokken docent of begeleider worden gebruikt. Buiten het klaslokaal en op het buitenterrein van de school mogen mobieltjes gebruikt worden. Er wordt in de gangen niet getelefoneerd. Het maken van opnamen, zowel geluid, film als foto, in school, op het schoolterrein en bij activiteiten buiten de school mag alleen na nadrukkelijke toestemming van hem/haar van wie opnames worden gemaakt. Te allen tijde geldt bij het gebruik van mobieltjes of smarthorloges: er mag nooit sprake zijn van overlast voor anderen.

Portretrecht
Tijdens de vele activiteiten van het OLV worden regelmatig foto’s gemaakt. Een deel van deze foto’s wordt gebruikt voor publicitaire doeleinden en/of geplaatst op de website van het OLV. Gezien het grote aantal foto’s en de vele gezichten op deze foto’s is het in de regel niet mogelijk iedereen van tevoren toestemming te vragen voor publicatie. De school gaat echter in het kader van het portretrecht zorgvuldig om met de belangen van afgebeelde personen. Mocht een leerling of ouder/verzorger bezwaar hebben tegen het gebruik van foto’s, dan verzoeken wij dit schriftelijk kenbaar te maken bij de schoolleiding.

Opmerking: Ouders (voor leerlingen tot 16 jaar) of leerlingen zelf (16 jaar of ouder) geven in Magister al dan niet toestemming voor publicatie.

Roken
Kinderen en jongeren moeten rookvrij kunnen opgroeien. Daar hoort een rookvrije school en rookvrij schoolterrein bij.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de schoolleiding.