Spring naar content

Medezeggenschapsraad

Zoals alle scholen heeft het OLV een medezeggenschapsraad (MR). In deze raad zijn alle belanghebbende “partijen” van de school vertegenwoordigd: leerlingen, ouders/verzorgers, onderwijzend personeel en onderwijsondersteunend personeel. Elke leerling, elke ouder/verzorger en elk personeelslid kan zich voor een plaats in de MR kandidaat stellen en moet dan door de eigen partij gekozen worden.

 

De notulen van de MR kunnen opgevraagd worden via mr@olvbreda.nl

 

De MR denkt en praat mee over bijna alle zaken die in de school kunnen spelen. Een afvaardiging van de MR neemt deel aan het overleg van de GMR. De GMR is de Gemeenschappelijke MR van alle scholen die deel uitmaken van de Stichting, Librēon e.o. Bovenschoolse zaken, die alle scholen van de Stichting aangaan, worden daar besproken.

 

De notulen van de GMR-vergaderingen zijn voor medewerkers van de stichting, na inloggen, te vinden op de website van Librēon.

 

In het medezeggenschapsreglement is precies geregeld in welke gevallen het ‘bevoegd gezag’, voordat regelingen vastgesteld of gewijzigd kunnen worden, met de MR moet overleggen. Het bevoegd gezag is officieel het bestuur, maar in de praktijk komen veel voorstellen natuurlijk van de schoolleiding. De vorm van inspraak verschilt per geval: soms is de instemming van (een deel van) de MR noodzakelijk, soms heeft de raad een adviserende taak. Zo kan de medezeggenschapsraad een belangrijke rol spelen in het beleid van de school.